Lista documentelor necesare pentru deschiderea conturilor curente

Pentru deschiderea conturilor curente este necesar de prezentat la bancă următoarele documente:
 
cererea de deschidere a contului;
fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, Legalizată notarial sau de persoana împuternicită de bancă;
copia deciziei de înregistrare;
copia extrasului din Registrul de stat al persoanei juridice, eliberat de către IS Camera Înregistrării de Stat;
copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
copia documentului care atestă beneficiarul efectiv;
copia actului de identitate al persoanei cu drept de semnătură;
copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;
actul juridic autentificat notarial sau copia actului legalizat notarial care atestă împuternicirile persoanei de a deschide contul(în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
licența valabilă eliberată de către BNM- pentru casele de schimb valutar
 
Deschiderea conturilor curente persoanele juridice-nerezidente în lipsa copiei certificatului de înregistrare a intreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiției al Republicii Moldova sau a altor documente , care confirm înregistrararea de stat conform legislației în vigoare se prezentă copia extrasului din Registrul commercial al țării de reședință privind înregistrarea intreprinderii în calitate de persoana juridică, copia documentului care confirmă statutul legal în Republica Moldova și/sau copia documentului care confirmă înregistrare de stat în țara de proveniență.  

Deschiderea conturilor provizorii


Pentru a deschide un cont provizoriu, la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează, se prezintă următoarele documente:
cererea de deschidere a contului ;
copia hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieții Financiare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare;
copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” (cu excepţia băncilor licenţiate);
copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.
copia actelor de identitate a fondatorilor înterprinderii

Pentru a deschide un cont curent Întreprinzătorii individuali prezintă următoarele documente:

cererea de deschidere a contului;

 fişa cu specimene semnături şi amprenta ştampilei

copia deciziei de înregistrare, în care se indică numărul unic de identificare (IDNO);
extrasul din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali eliberat de ÎS Camera Înregistrării de Stat; 
copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
copia actului de identitate al persoanei cu drept de semnătură;
copia actului de identitate al beneficiarului efectiv;