EXTRAS din MO 12.01.2018

Pe data de 23.01.2018, ora 13.30, pe adresa: or. Drochia, str. Ghică Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile intreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: lotul nr.l - complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ, nr. cadastral 3601104.168.01, S -330,9 m.p.; subsol - S-330,9 m.p., secţia de prelucrare primară a lînii - S-1225,1 m.p.; anexă S - 617,1 m.p.; cazangerie, S - 126,6 m.p.; fintînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S - 0,692 ha.; utilaj tehnologic conform listei. Preţ de start 3 429 267,0 lei. lotul nr.2 - lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S - 216 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S - 0,06 ha. Preţ de start 135 092,0 lei. lotul nr.3 - moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia. Preţ de start 259 059,0 lei. S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia. -clădirea morii, nr. cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m.p.;clădirea depozitului, nr. cadastral 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m.p.; clădirea laboratorului, nr. cadastral 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m.p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb, preţ de start 258 860,0 lei. -maşină de recoltat sfeclă MRS-6 preţ de start 7599,0 lei. -maşină pentru strîns şi încărcat sfeclă – 10 127,0 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar de prezentat: cererea de participare la licitaţie, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare - cumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 10% din preţul de start al obiectului. Informaţii suplimentare la tel.0691 43 893.

 

Executorul judecătoresc Constantiniuc Vladislav anunţă repetat pentru data de 30.01.2018 ora 1600 licitaţia publică de vînzare a bunurilor imobile ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Apruda Anna 12.01.1951 a.n c/p 0980104150750 dom. or. Cahul s. Lebedenco şi anume: loturile de teren agricole cu nr cadastrale 1727204287 cu suprafaţa 0,078 ha; 1727204286 su sup.0,078 ha; 1727203166 cu sup. 2,0213 ha ; 1727202146 cu sup. 0,5629 ha; 1727202025 cu sup. 2,32 ha; 1727102101 cu sup. 0,4513 ha; 1727107166 cu sup. 0,1501 ha; 1727202024 cu sup. 2,3201 ha; 1727102100 cu sup. 0,4513 ha, la preţul iniţial de 135000 lei situat în mun.Cahul s. Lebedenco .

Doritorii de a participa la licitaţia publică vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de data de 29.01.2018 la contul curent special al executorului judecătoresc deschis la BC Moldincombank SA fil Cahul MOLDMD2X348, c/f 9357342 nr. MD58ML000000000225104856 acauntul în mărime de 5% din preţul iniţial al bunului şi taxa de participare la licitaţie în mărime de 60 lei.

Doritorii pot face cunoştinţă cu caracteristicile bunului expuse la vînzare şi actele aferente acestora la locul depunerilor documentelor,în incinta biroului executorului judecătoresc Constantiniuc Vladislav.

Înregistrarea participanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va petrece la data de 30.01.2018 între orele 15:00-15:50

Participanţii care vor întîrzia la procedura de înregistrare nu vor fi admişi la licitaţie.

Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Constantiniuc Vladisalv adresa or Cahul str bd Victoriei 2G/7

Datele de contact ale executorului judecătoresc tel.069231576; 079366849

 

Pe data de “22” ianuarie  2018, ora 1000, pe adresa: m. Chișinău, str. Calea Orheiului, 20/1, et. 1, bir. 105, va avea loc licitaţia  “cu strigare”  a bunurilor SA  „Fabrica de Pîine din Orhei” în proces de lichidare. Pentru vînzare se expun loturile:

Nr. Lot.

Denumirea lotului

Preţul iniţial, lei

AB-043

Încăpere nelocativă, suprafață de 128,6 m.p., or. Orhei, str. C. Negruzzi, 80

142 255,00

AB-044

Încăpere nelocativă, suprafață de 360,4 m.p., or. Orhei, str. C. Negruzzi, 80

1 097 393,00

Pentru a participa la licitaţie este necesar de a prezenta: cerere, documentul de identitate (pentru persoana juridica – copia adeverinţei de înregistrare a întreprinderii, extras şi procura de a efectua afacerea), documentul de plată despre transfer în suma de 15% din preţul iniţial al lotului și al biletului de participare, organizatorului licitaţiei pe c/d MD78MO2224ASV10325807100,  BC “Mobiasbancă Group Societe Generale” SA, c/f 1003606004947.Cererile de participare  se primesc pînă pe data de “19” ianuarie 2018 ora 1700 .  Biletul de participant pentru persoane fizice- 200 lei; pentru persoane juridice- 1000 lei.  

Informații la telefoanele:  tel. (022) 784-033: mob. 079575573.

 

Participanţii la licitaţie vor depune cererea în formă stabilită, la care se vor anexa obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoane juridice - copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor şi participare la licitaţie, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 40 000 lei. Acontul se va transfera pe următoarele date bancare: beneficiar: S.R.L. „I&T Mobillemn”, IDNO 1003606015417, IBAN MD49V1000002224107148MDL, B.C. „Victoriabank” S.A., filiala nr. 7 Orhei. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 20 de zile din data semnării procesului-verbal privind rezultatul licitaţiei şi stabilirea cîştigătorului lotului. Actele de participare la licitaţie pot fi depuse pînă pe data de 19.01.2018, ora 17.00, la sediul lichidatorului, pe adresa: mun. Chişinău, bd Decebal 78, of. 2. Informaţii suplimentare la tel. 079739169.

Executorul judecătoresc Rodica Bumbac anunță pentru data de 29 ianuarie 2018, ora 11.00, licitația bunului imobil ce aparține S.R.L. ”Vladonia Nord”, și anume: 1) construcție-clădire de producere, suprafața – 436,7 m. p., nr. cadastral 4801111.277.01, și terenul aferent pentru construcții, suprafața – 0,217 ha, nr. cadastral 4801111.277, amplasate pe adresa: or. Glodeni, str. Decebal 59 A, la prețul 640 224,00 lei. Doritorii de a participa la licitație prezintă următoarele documente: a) cererea de participare la licitație, în care indică prețul propus pentru bunul expus la licitație; b) copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului în mărime de 5% din suma indicată a bunurilor scoase la licitație, ce constituie 32 011,20 lei și taxa de participare la licitație în sumă de 60 de lei. Sumele indicate trebuie să fie depuse pe contul special al executorului judecătoresc: IBANMD62ML000000000225182190, c/f 30978129, c/b MOLDMD2X321; c) procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație. Depunerea cererilor și a documentelor se încheie cu o zi înainte de data licitației. Informații la tel.: 069078844, (0231)23176, executor judecătoresc Rodica Bumbac. Licitația se va desfăşura la oficiul executorului judecătoresc pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 38, et. 4, bir. 4.